Eettiset toimintaohjeet ja Reilu peli

Eltelissä asetamme liiketoimintamme taloudelliselle vastuullisuudelle sekä ympäristö- ja yhteiskuntavastuulle korkeat eettiset vaatimukset, jotka määritellään eettisissä toimintaohjeissa. Eltel ja Eltelin työntekijät ovat sitoutuneet toimimaan eettisten ohjeiden ja reilun pelin mukaisesti. Kun toimimme reilun pelin periaatteiden mukaisesti, tiedämme toimivamme oikein. Alta voit lukea eettiset toimintaohjeemme sekä reilun pelin periaatteemme 10 kohtaa.

Eettiset toimintaohjeet

1. Tarkoitus

Eltel-konserni, mukaan lukien Eltel-konserniin kuuluvat yhtiöt, liiketoimintayksiköt ja yhteisöt (jäljempänä ”Eltel”), asettaa liiketoimintansa taloudelliselle vastuullisuudelle sekä ympäristö- ja yhteiskuntavastuulle korkeat eettiset vaatimukset, jotka määritellään näissä eettisissä toimintaohjeissa. Eltel ja Eltelin työntekijät ovat sitoutuneet toimimaan näiden sääntöjen mukaisesti.

Eltel tiedottaa näistä eettisistä toimintaohjeista asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen ja rohkaisee myös niitä soveltamaan näitä eettisiä toimintaohjeita. Eltel velvoittaa sopimusehdoin toimittajansa ja aliurakoitsijansa (jäljempänä yhdessä ”Toimittajat”) soveltamaan näitä eettisiä toimintaohjeita. Eltel edellyttää, että Eltelin lisäksi myös Toimittajat noudattavat kaikkia näihin eettisiin toimintaohjeisiin sisältyviä sääntöjä ja periaatteita. Jäljempänä ”Eltel” tarkoittaa Elteliä ja Toimittajia. Toimittajien on lisäksi varmistettava, että heidän käyttämänsä toimittajat ja aliurakoitsijat noudattavat näiden eettisten toimintaohjeiden sisältämiä periaatteita.

Näiden eettisten toimintaohjeiden tarkoituksena on ehkäistä lainvastaista ja epäeettistä menettelyä. Eettisillä toimintaohjeilla pyritään edistämään luottamuksen, vastuullisuuden ja rehellisyyden kulttuuria. Eettisten toimintaohjeiden on tarkoitus parantaa Eltelin ja sen Toimittajien menettelyä ja minimoida mahdollisia negatiivisia sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, joita näiden toimintaohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata.

2. Eettiset vaatimukset

Seuraavat eettiset vaatimukset ovat käytössä koko Eltelissä sen varmistamiseksi, että Eltelin harjoittama liiketoiminta on eettistä, läpinäkyvää ja sääntöjenmukaista.

2.1 Lainsäädännön noudattaminen, kulttuurin ja tapojen kunnioitus

Eltel noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä kaikissa toimintamaissaan sekä muutoin kaIkkia lakeja ja määräyksiä, joita sovelletaan Eltelin liiketoimintaan (jäljempänä ”Lainsäädäntö”). Eltel toimii Eltelin liiketoiminnalle asetettujen korkeiden eettisten vaatimusten mukaisesti ja taloudellisesti, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta vastuullisella tavalla. Eltel pyrkii kunnioittamaan niiden yhteisöjen ja maiden kulttuuria, rakenteita ja tapoja, joissa Eltel harjoittaa liiketoimintaansa, edellyttäen kuitenkin, ettei tämä riko Lainsäädäntöä tai näissä eettisissä toimintaohjeissa määriteltyjä vaatimuksia.

Eltel noudattaa asianmukaista huolellisuutta ehkäistäkseen ja havaitakseen rikollista toimintaa ja edistää organisaatiokulttuuria, joka rohkaisee eettiseen toimintaan ja Lainsäädännön noudattamiseen sitoutumista.

Jos Eltelin toiminnassa havaitaan rikollista, lainvastaista tai epäeettistä toimintaa, ryhdytään kaikkiin asiaankuuluviin toimiin, joilla tällaiseen toimintaan reagoidaan asiaankuuluvalla tavalla ja ehkäistään samankaltaisen toiminnan esiintyminen jatkossa.

2.2 Sääntelyyn perustuvat tutkimukset, tarkastukset ja kyselyt

Eltel on vilpitön, totuudenmukainen ja rehellinen kaikissa keskusteluissa sääntely- ja lainvalvontaviranomaisten edustajien ja valtion virkamiesten kanssa ja tekee yhteistyötä vastaamalla asiaankuuluviin tietopyyntöihin.

2.3 Ympäristön huomioiminen, laatustandardit

Eltel tukee kaikessa toiminnassaan ennaltaehkäisevää lähestymistapaa ympäristöä koskevissa haasteissa ja kunnioittaa ympäristöä ja edistää kestävää kehitystä. Eltel on erityisesti sitoutunut noudattamaan korkeita laatustandardeja.

2.4 Työvoima

Eltel on sitoutunut tarjoamaan kunnolliset ja oikeudenmukaiset työolot kaikille työntekijöilleen sekä alihankkijoilleen, toimittajilleen ja muille sopimusosapuolille kaikissa toimintamaissaan. Työturvallisuus on kunnollisten ja oikeudenmukaisten työolojen keskeinen osa. Lisäksi Eltel on sitoutunut etenkin kaikenlaisen pakkotyön poistamiseen, lapsityövoiman käytön estämiseen sekä syrjimättömyyteen työssä ja elinkeinonharjoittamisen yhteydessä.

2.5 Ihmisoikeudet

Eltel kunnioittaa kansainvälisesti julistettuja ihmisoikeuksia ja on sitoutunut siihen, ettei se ole suoraan tai välillisesti mukana ihmisoikeusrikkomuksissa.

2.6 Korruption vastaiset toimenpiteet

Eltelillä on nollatoleranssi lahjonnalle ja korruptiolle. Eltel on sitoutunut havaitsemaan ja torjumaan lahjontaa ja korruptiota noudattamalla periaatteita, jotka on esitetty yksityiskohtaisemmin jäljempänä kohdassa 3 (Korruption vastaiset toimet).

2.7 Maksut, kirjanpito ja asiakirjat

Eltel suorittaa kaikki maksut vain sellaista eriteltyä laskua vastaan, jonka Eltelin valtuuttama johtaja, päällikkö tai työntekijä on asianmukaisesti hyväksynyt. Kaikki maksut suoritetaan vain tosiasiassa suoritetuista palveluista tai toimitetuista tuotteista ja vain osapuolille, joiden kanssa Eltelillä on voimassa oleva ja todellinen liikesuhde.

Eltel laatii ja lähettää asiakkailleen yksilöidyt laskut ja asiakirjat. Kaikki laskut perustuvat tosiasiassa suoritettuihin palveluihin tai toimitettuihin tuotteisiin. Eltel pitää yksityiskohtaista kirjaa ja ylläpitää rekisteriä kaikista tuloistaan ja menoistaan ja noudattaa Lainsäädännön mukaista hyvää kirjanpitotapaa.

2.8 Rehellinen kilpailu

Eltel noudattaa kaikkea soveltuvaa kilpailulainsäädäntöä. Eltel on erityisesti sitoutunut välttämään toimia joiden tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua. Tietoja kolmansien osapuolien liikesalaisuuksista ei saa oikeudettomasti hankkia tai pyytää, eikä tällaisia tietoja saa käyttää millään oikeudettomalla tavalla.

2.9 Suhteet sidosryhmiin

Eltel kunnioittaa asiakkaitaan, toimittajiaan, alihankkijoitaan ja muita sidosryhmiään ja Eltel pyrkii noudattamaan korkeimpia eettisiä standardeja kaikissa sopimuksissa.

3. Korruption vastaiset toimet

Kaikkialla Eltelissä sovelletaan ja noudatetaan seuraavia korruption vastaisia toimia.

3.1 Asianmukainen käyttäytyminen

Paikalliset tavat on jätettävä huomiotta, kun kyseessä on rahasummien maksaminen virkamiehille ja yksityishenkilöille (mukaan lukien ulkopuolisten yksityisten yhtiöiden työntekijät) siten, että maksuja ei ehkä paikallisten tapojen nojalla pidetä lahjuksina, mutta ne Lainsäädännön mukaan katsotaan lahjuksiksi. Eltel tai sen johtajat, päälliköt, työntekijät, agentit, alihankkijat tai muut yhteistyökumppanit, jotka suorittavat palveluja Eltelin puolesta eivät:

3.1.1 tarjoa, maksa, lupaa, hyväksy tai anna taloudellista tai muuta hyötyä tai salli tällaisen etuuden tai hyödyn tarjoamista, maksamista, lupaamista, hyväksymistä tai antamista Eltelin nimissä kolmannelle osapuolelle aikomuksenaan hankkia tai säilyttää liiketoimintaa tai liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvää hyötyä, houkutella jotakuta toimimaan sääntöjenvastaisesti tai sopimattomasti tai palkita joku tällaisesta toiminnasta, mukaan luettuina vähäiset maksut hallinnollisten rutiinitehtävien sujuvoittamiseksi (esimerkiksi viranomaisen kannustamiseksi käsittelemään hakemus tai myöntämään lupa normaalia nopeammin); tai

3.1.2 pyydä, suostu vastaanottamaan tai hyväksymään kolmannelta osapuolelta suoraan tai välillisesti taloudellista tai muuta hyötyä omaksi tai muiden hyödyksi, kun tällainen hyväksyminen johtaa toiminnon tai tehtävän sääntöjenvastaiseen tai epäasialliseen suorittamiseen (tietoisesti tai tiedostamatta), huolimatta siitä, liittyykö suorittava henkilö Elteliin vai ei. Tämä koskee myös tilanteita, joissa pyydetty tai vastaanotettavaksi sovittu tai hyväksytty hyöty on palkkio sopimattomasta toiminnasta.

3.2 Kolmannen osapuolen käyttäytyminen

Lahjonnan ehkäisemiseksi sellaisten kolmansien tahojen toimesta, jotka suorittavat palveluja Eltelin puolesta, Eltel vaatii tällaisia kolmansia osapuolia sopimusvelvoittein noudattamaan soveltuvia korruption vastaisia lakeja ja olemaan harjoittamatta lahjontaa. Eltel ei kuitenkaan ole vastuussa minkään kolmannen osapuolen korruption vastaista lainsäädäntöä rikkovasta toiminnasta.

3.3 Valvonta ja ilmiannot (whistle-blowing)

Eltelin edustajien, alihankkijoiden, liikekumppanien, työntekijöiden, päälliköiden ja johtajien on ilmoitettava lahjontaan tai muuhun korruptoituneeseen toimintaan liittyvistä epäilyistään tai huolenaiheistaan. Ensimmäinen yhteushenkilö on kyseisen Eltel-yhtiön lakimies tai Eltel-konsernin lakiasiainjohtaja (General Counsel). Jos ilmoittava henkilö kuitenkin kokee, että yhteyden ottaminen lakimieheen tai lakiasiainjohtajaan (General Counsel) ei ole tarkoituksenmukaista, epäilyt/huolenaiheet voidaan ilmoittaa henkilön lähimmälle esimiehelle tai, jos henkilö ei ole Eltelin palveluksessa, henkilön lähimmälle yhteyshenkilölle Eltelissä.

3.4 Vieraanvaraisuus ja lahjat

Kaiken Eltelin päälliköiden, johtajien ja työntekijöiden tarjoaman ja vastaanottaman vieraanvaraisuuden, lahjojen ja myynninedistämis- ja liikekulujen on aina oltava kohtuullisia ja oikeasuhtaisia tavanomaiseen liiketoimintaan nähden sekä annettu tai maksettu vilpittömässä mielessä Eltelin imagon parantamiseksi, Eltelin tuotteiden ja palvelujen näkyvyyden tehostamiseksi tai ystävällisien liikesuhteiden luomiseksi. Kaiken vieraanvaraisuuden, lahjojen, myynninedistämis- ja liikekulujen motiivina on oltava normaalit liiketaloudelliset syyt. Rahalahjoja ei tule koskaan ottaa vastaan eikä antaa.

4. Auditoinnit

Toimittaja antaa Eltelille tarpeelliset tiedot ja sallii Eltelin auditoinnit sen varmistamiseksi, että Toimittaja, sen työntekijät, konserniyhtiöt ja alihankkijat noudattavat näitä eettisiä toimintaohjeista.

5. Nimettömät kysymykset ja raportointi

Kaikki kysymykset tai raportoinnit liittyen mahdollisiin tai tapahtuneisiin rikkomuksiin on mahdollista osoittaa Eltel-konsernin lakiasiainjohtajalle (General Counsel) myös nimettömällä sähköpostilla tai kirjeellä. Yhteystiedot ovat: Eltel AB, General Counsel, POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden tai compliance@eltelnetworks.com.

6. Toimintaohjeiden päivitykset

Eltel tarkistaa määräajoin nämä toimintaohjeet, ja tarvittaessa muuttaa ja päivittää näitä eettisiä toimintaohjeita tarvittavilta osin.

Eltelin eettiset toimintaohjeet toimittajakumppaneille

Eltelin toimittajakumppaneille suunnattuun eettiseen toimintaohjeeseen voit tutustua täällä (linkki avaa PDF-dokumentin).

Eltel Suomen Reilun pelin periaatteet

Voittava joukkueemme onnistuu yhdessä, kun jaamme yhtenäiset toimintatavat, oikein toimi- misen kulttuurin sekä jatkuvan kehittymisen janon. Kun toimimme näiden periaatteiden mukaisesti, tiedämme toimivamme oikein. Tutustu kymmeneen Reilun pelin periaatteeseemme oheisesta linkistä.

Lue lisää

Yhteyshenkilö

Kare Hyvärinen

Lakiasiainjohtaja
kare.hyvarinen@eltelnetworks.com