Eltelin kehittämä menetelmä parantaa sähköverkon reaaliaikaista vianpaikannusta merkittävästi

Sähköverkonhäiriötilanteissa vian nopea paikannus ja korjaaminen ovat tärkeitä, koska sähkökatkon pituuden kasvaessa alkavat ongelmat kasaantua. Eltel Networks Oy:n ja Domax Oy:n kehittämä uusi menetelmä ”Network Fault Locator” auttaa verkkoon asennettujen antureiden avulla paikantamaan sähköverkkoon tulleen vian nopeasti ja tarkasti jopa muutaman kilometrin tarkkuudella. Menetelmän avulla saadaan myös jatkuvaa reaaliaikaista tietoa verkon jännitteestä ja sen laadusta

Valtaosa Suomessa tapahtuneista sähkökatkoista johtuu keskijänniteverkon (20kV) toimintahäiriöistä. Myrskyt ja lumikuorma taivuttavat usein puita sähkölinjan johtojen päälle aiheuttaen maa- tai oikosulun ja siitä seuraavan sähkökatkoksen. Alue, josta vikaa etsitään, voi olla hyvinkin laaja  ja huonot olosuhteet hankaloittavat tilannetta entisestään. Jos aikaisemmin vikaa etsittiin ”manuaalisesti” maastossa kävellen ja autoillen, saadaan vikapaikka uuden menetelmän avulla indikoitua noin 1 – 5 km tarkkuudella. 

-       Noin 10 – 48 tuntia kestävien katkoksien korjaamisajasta 30 - 80% kuluu vikapaikan etsimiseen maastossa.  Hyöty on selvä, kun asentajat saadaan ohjattua vikapaikan lähelle nykyistä nopeammin, Eltel Networks Oy:n kehitysjohtaja Janne Raatikainen Elteliltä kertoo.

Verkon jännitteen ja impulssien seurannalla arvokasta tietoa verkon laadusta ja vikatilanteista 

Network Fault Locator – Sähköverkon laadunseuranta- ja vianpaikannusmenetelmä perustuu 20kV-verkon jännitteen - ja impulssien seurantaan. Mittaamalla verkon jännitettä reaaliaikaisesti saadaan hyvä kuva verkossa trendinomaisesti tapahtuvista muutoksista, kuten pääjännitteen tasomuutoksista, häiriöistä sekä esimerkiksi jännite-eroista vaihejohtimien kesken. Jännite-eroja ilmenee esimerkiksi silloin, kun puu alkaa nojata johdinlankoja vasten tai kun verkossa on ”nollavika”. Myös maa- ja oikosulut saadaan mitattua. Puun kaatuminen sähköjohdolle synnyttää sähköisen impulssin, joka kulkee johdolla lähes valonnopeudella. Impulssin etenemistä mittaamalla pystytään osoittamaan impulssin kulkusuunta. Lisäksi saadaan hyvä indikaatio impulssin lähtökohdasta eli vikapaikasta verkossa. 

Menetelmän mukaisesti laite mittaa jännitettä koskettamatta johtoa ja välittää mittaustiedon reaaliaikaisesti verkonhallintakeskukseen, jossa mittaustieto jalostetaan ja visualisoidaan havainnolliseksi. Mittapisteitä asennetaan verkkoon noin 5 – 10km välein. 

-       Uuden menetelmän edut verkonomistajalle ovat selkeät. Laskelmiemme mukaan verkkoyhtiö säästää huomattavasti vakiokorvauksissa ja pystyy parantamaan reguloitua tuottoa, Raatikainen taustoittaa. Mitä lyhyempiä sähkökatkokset ovat, sitä pienemmäksi vakiokorvaukset jäävät. Verkkovikojen ennustettavuus kasvaa ratkaisevasti menetelmän antaessa jatkuvaa tietoa verkon tilasta.

Kuva: Tero Pajukallio

Lisätietoja: 

Kehitysjohtaja Janne Raatikainen, Eltel        Toimitusjohtaja Matti Maksniemi, Domax
puh. 040 311 4528                                         puh. 0400 442 235
janne.raatikainen@eltelnetworks.com           matti.maksniemi@domax.fi